Site Overlay

Technická kontrola (STK) je proces prehliadky a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. Cieľom technickej kontroly je tiež overenie zhodnosti vozidla so schváleným typom, ak bola zistená nezhoda.

Stanica technickej kontroly vykonáva technickú kontrolu podľa druhu kontroly, ktorá je ustanovená zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacími právnymi predpismi podľa § 136 ods. 3 písm. g) a metodikami vydanými typovým schvaľovacím orgánom.

Pri technickej kontrole sa kontrolujú nasledujúce časti vozidla: brzdová sústava, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karoséria, osvetlenie a svetelná signalizácia, predpísaná a zvláštna výbava, ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, zaťaženie životného prostredia a identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.

Pri vykonávaní technickej kontroly sa používajú len meradlá a prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR). Tieto meradlá a prístroje sú pravidelne overované a kalibrované.

Emisnou kontrolou (EK) motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:

  • emisnú kontrolu pravidelnú,
  • emisnú kontrolu zvláštnu,
  • emisnú kontrolu administratívnu.

Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.